Home/Glavna KONTAKT SEMINARI/DMP KNJIGE USLUGE

HITA-ACADEMY - WEB SITE

HITA
Seminars/Seminari
Bookstore/Knjizara
Studij-DP
Lectures/Predavanja
Casopis Poduzetnistvo
ORGANIZACIJA
EU programi
POREZI-EU
Materijali/Preuzi
Audio knjiga/CD
RD / ESOP
PLAĆE
Novine/Seminari

 

MENADZMENT PROGRAMI - SEMINARI ; DALJINSKI SEMINARSKI PROGRAM - ORGANIZACIJA - SISTEMATIZACIJA - VREDNOVANJE - STRATEGIJA PLACA I STIMULATIVNO NAGRADIVANJE - ORGANIZACIJA - FINANCIJE - VODENJE I KOMUNIKACIJE- MINI MBA - PODUZETNICKI MENADZMENT DALJINSKI PROGRAMI - UPRAVLJANJE - RUKOVOĐENJE- PODUZETNISTVO - OBRTNICKI MENADZMENT

PROJEKTNI - PODUZETNICKI MENADZMENT PROGRAM - PODUZETNICKE STRATEGIJE - HRVATSKA UNUTARNJE TRŽIŠTE EU - PROJEKTNO PODUZETNICKI MENADZMENT- DALJINSKI MENADŽMENT MODULI - 1- 2- 3 - PROJEKTNI MENADŽMENT- RESTRUKTURIRANJE - ORGANIZACIJA - NAGRADIVANJE - BUDŽETIRANJE - PLANIRANJE - PODUZETNICKO ODLUCIVANJE - FINANCIJE I POREZI -  PROJEKTI ZA DIREKTORE - PODUZETNIKE - MENADZMENT - NADZORNE ODBORE-UPRAVNE ODBORE

bullet HITA-ACADEMY - PODUZETNIČKI MENADŽMENT DALJINSKI KONZULTANTSKI  PROGRAMI - D.P.- SEMINARI  
bullet  PROGRAMSKI MODULI ZA: STRUČNJAKE-MENADŽMENT-PODUZETNIKE-PROJEKTNE TIMOVE-UPRAVE - NO - ŽUPANIJE - GRADOVE
bulletDALJINSKI PROGRAMI - KNJIGE - SEMINARI - FORUMI - KONFERENCIJE
bullet                        
bullet SEMINARI - RADIONICE - DALJINSKI PROGRAMI
bullet 
bullet  MENADŽMENT DALJINSKI PROGRAM-KNJIGE - DLJM
bullet 
bullet 
bullet 1.UPRAVLJANJE I STRATEGIJA ZA MODELIRANJE USPJEŠNOG PODUZEĆA
bullet 2.RUKOVOĐENJE I VOĐENJE ZA USPJEŠNU UČINKOVITOST
bullet 3.NAGRAĐIVANJE I MODELI STIMULATIVNIH PLAĆA
bullet 
bullet 4.FINANCIJSKI MENADŽMENT ZA PODUZETNIKE-MENADŽERE
bullet 5.ORGANIZIRANO ZAPOSLENIČKO-RADNIČKO DIONIČARSTVA
bullet 6. AKCIJSKA PONUDA 3-5 KNJIGA-MENADŽMENT DALJINSKI PROGRAM
bullet 
bullet 
bullet PLANIRANJE, BUDŽETIRANJE I INSTRUMENTI KONTROLINGA - DMP - Termin -Dogovor
bullet            DMP/S- SEMINAR - PRAKTIKUM - 11-15h
bullet 
bulletSTRATEŠKO PLANIRANJE
bulletSTRATEŠKI PROJEKTI
bulletSTRATEŠKI CILJEVI - PRIORITETI
bulletSTRATEŠKE ODLUKE
bulletPLANIRANJE - KRATKOROČNO-DUGOROČNO
bulletBUDŽETIRANJE I PLANIRANJE
bulletMETODOLOGIJA BUDŽETIRANJA
bulletTEHNIKA BUDŽETIRANJE
bulletBUDŽET I MENADŽERSKI CILJEVI
bulletKONTROLING
bulletINSTRUMENTI KONTROLINGA
bulletSTRATEGIJSKI KONTROLING
bulletOPERATIVNI KONTROLING/
bulletIZVJEŠTAJI ZA MENADŽMENT
bulletKRITERIJI UČINKOVITOSTI KONTROLINGA
bulletKONTROLING RADA - LJUDSKIH POTENCIJALA
bulletPROJEKTI I PROJEKTNI KONTROLING
bullet 
bulletMATERIJAL:  1 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL
bullet 
bulletDALJINSKI PROGRAM-KOMPLET - 4 KNJIGE + VODIČ /USB/CD-KONZALTING
bullet

KNJIGA-PLANIRANJE,BUDŽETIRANJE I INSTUMENTI KONTROLINGA

bullet

OSOBNI KONZALTING ZA 1/2 OSOBE - 4h-2+1+1. - 15-17h.

bullet 
bullet 
bullet STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE I PROCJENA RADNOG  UČINKA -DMP/S-Dogovor  
bullet DALJINSKI PROGRAM - SEMINAR-PRAKTIKUM - 11-15h

I.             
bulletSTRATEŠKO PLANIRANJE - CILJEVI
bulletSTRATEŠKE ODLUKE - DUGOROČNI RAZVOJ
bulletUPRAVLJANJE -RUKOVOĐENJE - VOĐENJE
bulletSTRATEGIJA PLAĆANJA UČINKA - NAGRAĐIVANJA
bulletCILJEVI NAGRAĐIVANJA UČINKA
bulletMODELI  NAGRAĐIVANJA RADNOG UČINKA
bulletMODELI ZA STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE
bulletKRITERIJI ZA PROCJENU UČINKA
bulletMJERILA ZA PROCJENU UČINKA
bulletOCJENJIVANJE ZAPOSLENIKA
bulletORGANIZACIJA RADA, NADZOR I KONTROLA ZA PRAĆENJE RADNOG UČINKA
bulletII
bulletPLANIRANJE SUSTAVA NAGRAĐIVANJA UČINKA
bulletBUDŽETIRANJE PLAĆA I NAGRADA
bulletKRITERIJI ZA NAGRAĐIVANJE UČINKA
bulletMJERILA-KRITERIJI-STANDARDI ZA MJERENJE UČINKA
bulletKONTROLA I NADZOR UČINKA
bullet 
bulletMODEL BRZOG UVOĐENJA STIMULATIVNOG NAGRAĐIVANJA
bulletPRAVILA ZA STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE UČINKA
bullet 
bulletMATERIJAL SEMINAR: 1 KNJIGA + 1 KONZULTANTSKI - SEMINARSKI MATERIJAL
bullet 
bulletDALJINSKI PROGRAM-KOMPLET - 4 KNJIGE + VODIČ /USB/CD-KONZALTING KNJIGA-UPRAVLJANJE UČINKOM-NAGRAĐIVANJE
bullet

PRAVILNIK-PRAVILA PRAVILA ZA STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE

bullet

OSOBNI KONZALTING ZA 1/2 OSOBE - 4h-2+1+1. - 15-17h

bullet 

 

bulletVREDNOVANJE POSLOVA I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA  DMP/S- Termin dogovor
bullet

MENADŽMENT DALJINSKI SEMINAR -MDS - SEMINAR - KONZALTING -  11-15h

bullet

 

bullet

STRATEGIJA PODUZEĆA

bullet

ORGANIZACIJSKA STRATEGIJA

bullet

ORGANIZACIJSKO RESTRUKTURIRANJE

bullet

ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA RM

bullet

ORGANIZACIJA RADA I VREDNOVANJE POSLOVA

bullet

 

bulletSUSTAVI MOTIVACIJE I NAGRADA ZAPOSLENIKA
bulletSTANDARDI RADA- RADNIKA-ORG. JEDINICA/TIMOVA
bulletVREDNOVANJE POSLOVA
bulletKRITERIJI ZA VREDNOVANJE
bulletMETODE VREDNOVANJA
bullet 
bullet

METODIKA I PRAVILA ZA SISTEMATIZACIJU RM

bullet

PROJEKTNI TIM - ZADACI/CILJEVI ZA SISTEMATIZACIJU

bullet

ORGANIZACIJA I USPJEŠNA SISTEMATIZACIJA

bullet

PROJEKTIRANJE I ANALIZA RADNIH MJESTA

bulletORGANIZACIJA RADA I RAZVOJ RADNIH MJESTA
bulletSISTEMATIZACIJA RM I ZANIMANJA ZA RM
bulletFUNKCIONALNA SISTEMATIZACIJA RM
bulletPROCESNA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA         
bulletPRODUKTIVNA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA         
bullet

PROMJENE U SISTEMATIZACIJI RM

bullet

ORGANIZACIJSKO PROJEKTIRANJE I ANALIZA RADNIH MJESTA

bullet

SISTEMATIZACIJA RUKOVODNIH RM

bullet

SISTEMATIZACIJA STRUČNJAKA

bulletKRITERIJI ZA NAGRAĐIVANJE UČINKA
bulletKONTROLNI SUSTAVI ZA MJERENJE I OCJENJIVANJE UČINKA
bullet

PRILOG: PRAVILA-METODOLOGIJA ZA VREDNOVANJE POSLOVA

bullet

 

bullet

MATERIJAL SEMINAR:  - 1 KNJIGA + KONZALTING KNJIGA-SEMINARSKI MATERIJAL-ORGANIZACIJSKA STRATEGIJA I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

bullet 
bulletDALJINSKI PROGRAM-KOMPLET - 4 KNJIGE + VODIČ /USB/CD-KONZALTING
bullet

ORGANIZACIJSKA STRATEGIJA I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA - PRAVILNIK-PRAVILA OSOBNI KONZALTING ZA 1/2 OSOBE - 4h-2+1+1. - 15-17h

bullet

 

bulletORGANIZIRANO RADNIČKO DIONIČARSTVO- VLASNIČKO RESTRUKTURIRANJE - PROJEKTI PODUZETNIŠTVA ZAPOSLENIKA   DMP/S./ -
bullet DATUM PROGRAMA-SEMINARA PREMA DOGOVORU
bullet  - HRVATSKI ESOP PROGRAM  DMP/S _11h-14h /14h-17h
bulletRESTRUKTURIRANJE - VLASNIČKO RESTRUKTURIRANJE
bulletRAZVOJ ORGANIZACIJE PODUZEĆA I PRODUKTIVNO ZAPOŠLJAVANJE
bulletSTRATEGIJA PODUZETNIŠTVA ZAPOSLENIKA
bulletPRIVATIZACIJA - ZAPOSLENIČKO-RADNIČKO DIONIČARSTVO - TEMELJI ESOP PROGRAMA                              
bulletORGANIZIRANO RADNIČKO DIONIČARSTVO- HRVATSKI ESOP PROGRAMI
bulletFINANCIJSKE STRATEGIJE ZA ZAPOSLENIČKO DIONIČARSTVO-ESOP
bulletPROJEKTNE ORGANIZACIJE RADNIČKOG DIONIČARSTVA
bulletMODELI PRODUKTIVNOG ZAPOŠLJAVANJA SA ZAPOSLENIČKO-RADNIČKO DIONIČARSTVO  
bullet 
bulletMATERIJAL SEMINAR: 9 KNJIGA RADNIČKO DIONIČARSTVO-PODUZETNIŠTVO ZAPOSLENIKA + SEMINARSKI MATERIJAL: ORGANIZIRANO RADNIČKO DIONIČARSTVO
bullet- DALJNISKI SEMINARSKI PROGRAM ZA UPRAVU - MENADŽMENT - SINDIKAT -
bullet 
bullet 
bullet RUKOVODNE TEHNIKE I PLANIRANJE ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOST.  
bullet DMP/S - SEMINAR - PRAKTIKUM
bullet 
bullet RUKOVODNE TEHNIKE ZA UČINKOVITOST I OSTVARENJE CILJEVA
bulletSTRATEGIJA PODUZEĆA I STILOVI RUKOVOĐENJA
bulletRUKOVOĐENJE I VOĐENJE
bulletRUKOVODNE KOMUNIKACIJE
bulletORGANIZACIJSKA UČINKOVITOST
bulletORGANIZACIJSKI STANDARDI
bulletDELEGIRANJE ZADATAKA - POSLOVA
bulletDELEGIRANJE I OPUNOMOĆIVANJE
bullet RUKOVODNI MENADŽERSKI UGOVORI
bullet KODEKS ZA RAD RUKOVODITELJA                                                                    
bullet 
bulletMATERIJAL SEMINAR: 2/1 KNJIGE + 1 KONZULTANTSKI - SEMINARSKI MATERIJAL
bulletDALJINSKI PROGRAM  - 3/4 KNJIGE
bullet 
bulletUČINKOVITA PRODAJA-VOĐENJE ORGANIZACIJA, PRODAJNI TIMOVI I NAGRAĐIVANJE U PRODAJI    
bullet            DMP/S - KONZALTING - SEMINAR - PRAKTIKUM - 11-15h.
bullet 
bulletRUKOVOĐENJE I VOĐENJE PRODAJE
bulletSTRATEGIJA MARKETINGA I PRODAJE
bulletRUKOVODNA MOTIVACIJA
bulletMOTIVACIJSKE TEHNIKE
bulletDELEGIRANJE U PRODAJI
bulletKOMUNIKACIJE U PRODAJI
bulletPREGOVORI U PRODAJI
bulletSTRATEGIJA  I POLITIKE NAGRAĐIVANJA
bulletCILJEVI NAGRAĐIVANJA - PLANIRANJE CILJEVA U PRODAJI
bulletPLANIRANJE BUDŽETA PLAĆA ZA NAGRAĐIVANJE U PRODAJI
bulletMODELI ZA STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE U PRODAJI
bulletMJERILA - KRITERIJI - STANDARDI ZA NAGRAĐIVANJE
bulletKONROLA, NADZOR I RUKOVODNO SAVJETOVANJE
bulletPRAVILA ZA STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE U PRODAJI
bullet 
bulletMATERIJAL SEMINAR:  1 KNJIGA + 1 KONZULTANTSKI - SEMINARSKI MATERIJAL
bullet

KNJIGE: RUKOVOĐENJE , ORGANIZACIJA, MOTIVACIJA,NAGRAĐIVANJE

bullet 
bulletDALJINSKI PROGRAM-KOMPLET - 4 KNJIGE + VODIČ /USB/CD-KONZALTING
bullet

PRODAJNI TIMOVI I NAGRAĐIVANJE U PRODAJI - PRAVILNIK/PRAVILA

bullet

OSOBNI KONZALTING ZA 1/2 OSOBE - 4h-2+1+1. - 15-17h

bullet 
bullet 
bulletPODUZETNIČKO ODLUČIVANJE I TEHNIKE DONOŠENJA ODLUKA-DMP/S. 
bullet                                              SEMINAR - PRAKTIKUM - 11-15h
bulletPODUZETNIČKI MENADŽMENT
bulletSTRATEGIJA PODUZEĆA
bulletPOSLOVNO ODLUČIVANJE
bulletVRSTE ODLUČIVANJE
bulletRIZICI U ODLUČIVANJU
bulletDONOŠENJE ODLUKA
bulletRUKOVODNE/MENADŽERSKE ODLUKE
bulletRUKOVODNA PRAVILA ODLUČIVANJA
bulletPROVOĐENJE ODLUKA - STRATEŠKIH
bulletPROVOĐENJE ODLUKA - RUKOVODNIH
bulletMETODOLOGIJA OPTIMALNOG ODLUČIVANJA
bullet 
bulletMATERIJAL: 1 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL
bullet 
bullet 
bullet 
bulletSTRATEŠKO PLANIRANJE I  VOĐENJE

PROJEKATA- DMP  
bullet               DMP - SEMINAR-KONZALTING - 15 -17
bulletSTRATEŠKO PLANIRANJE-PROJEKT
bulletPOSLOVNO PLANIRANJE - METODOLOGIJA I TEHNIKA
bulletGLAVNI DUGOROČNI PLAN I GODIŠNJI PLAN
bulletPROJEKTI
bulletSTRATEŠKI PROJEKTI
bulletPROJEKTNI MENADŽMENT
bulletVOĐENJE PROJEKATA
bullet 
bulletMATERIJAL: - 1 KNJIGA + KONZALTING KNJIGA-SEMINARSKI MATERIJAL
bullet 
bulletDALJINSKI MENADŽMENT PROGRAM KOMPLET - 4 KNJIGE-KONZALTING KNJIGA-KONZALTING - 2+2h - VODIČ - ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I VOĐENJE PROJEKATA
bullet 

 

bulletPOREZI - PROMJENE -DMP/S - PDV- TROŠARINE/DOBIT/DOHODAK - DMP.
bullet DMP/S- KONZALTING-SEMINAR - PRAKTIKUM - 15-17h
bullet 
bulletEU - HRVATSKO UNUTARNJE TRŽIŠTE - 28 DRŽAVA ČLANICA
bulletTRGOVINA I CARINE SA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
bulletPREGLED POREZA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
bulletPOREZ NA DODANU VRIJEDNOST U HRVATSKOJ
bulletPROMJENE PDV-a
bulletPROMJENE TROŠARINA
bulletPOREZI NA DOHODAK I DOBIT
bulletMEĐUNARODNE TRANSFERNE CIJENE I POREZNI UTJECAJ NA DOBIT PODUZEĆA
bulletMEĐUNARODNO POREZNO PLANIRANJE PODUZEĆA
bullet 
bulletMATERIJAL:  1 KNJIGA-EU-unutarnje tržište i porezi + 1 SEMINARSKI MATERIJAL
bulletDALJINSKI PROGRAM - KOMPLET - 4 KNJIGE I KONZALTING KNJIGA: POREZI U DRŽAVAMA EU I HRVATSKOJ , OSOBNI KONZALTING - e-KONZULTACIJE.
bullet 
bullet 
bullet PLANIRANJE I KONTROLING PROJEKATA   -     DMP/S.
bullet            DMP/S- SEMINAR - PRAKTIKUM - 11-15h
bullet 
bulletEU-UNUTARNJE TRŽIŠTE
bulletKONKURENTNOST U EU
bulletPLANIRANJE I PLANOVI
bulletPROJEKTI U PODUZEĆIMA
bulletPROJEKTI ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI
bulletINVESTICIJSKI PROJEKTI
bulletPROJEKTNI CILJEVI
bulletSTRATEŠKI PROJEKTI
bulletPROJEKTNI TIM
bulletPROJEKTNI MENADŽMENT
bulletPROJEKTNO ODLUČIVANJE
bulletKONTROLING
bulletKONTROLING PROJEKATA
bullet 
bulletMATERIJAL:  1 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL
bulletDALJINSKI KOMPLET -3/4 KNJIGE
bullet 
bullet 
bullet KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA-DMP/S   
bullet DMP/S - DALJINSKI PROGRAM - SEMINAR - PRAKTIKUM
bullet 
bulletKORPORATIVNO UPRAVLJANJE
bullet DIONIČKO DRUŠTVO - D.O.O.
bulletULOGA NADZORNOG ODBORA
bulletFINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
bulletINTERNA REVIZIJA
bulletKOMUNIKACIJE U NO                                                                 
bullet 
bulletMATERIJAL SEMINAR: 2/1 KNJIGE + 1 KONZULTANTSKI - SEMINARSKI MATERIJAL
bulletDALJINSKI PROGRAM - KOMPLET - 3/5 KNJIGA+KONZALTING DALJINSKI VODIČ
bullet

 

bullet KONTROLING-BUDŽETIRANJE I IZVJEŠTAJI ZA MENADŽMENT/RUKOVODITELJE
bullet            DMP/S- SEMINAR - PRAKTIKUM - 11-15h
bulletKONTROLING
bulletBUDŽETIRANJE I PLANIRANJE
bulletMETODOLOGIJA BUDŽETIRANJA
bulletTEHNIKA BUDŽETIRANJE
bulletBUDŽET I MENADŽERSKI CILJEVI
bulletINSTRUMENTI KONTROLINGA
bulletSTRATEGIJSKI KONTROLING
bulletOPERATIVNI KONTROLING/
bulletIZVJEŠTAJI ZA MENADŽMENT
bulletDNEVNI-TJEDNI-MJESEČNI IZVJEŠTAJI
bulletKRITERIJI UČINKOVITOSTI KONTROLINGA
bulletKONTROLING RADA - LJUDSKIH POTENCIJALA
bulletPROJEKTI I PROJEKTNI KONTROLING
bullet 
bulletMATERIJAL:  1 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL
bulletDALJINSKI KOMPLET -3/4 KNJIGE
bullet 
bullet STRATEŠKO PLANIRANJE I POVEZIVANJE ZA TRŽIŠTE EU - DMP/S.-KONZAL. 
bulletMETODOLOGIJA STRATEŠKOG PLANIRANJA
bulletTEHNIKE BUDŽETIRANJE
bulletMETODOLOGIJA BUDŽETIRANJE ZA TRŽIŠTE EU
bulletPOVEZIVANJE - OBLICI SURADNJA
bulletPROJEKTNO POVEZIVANJE
bulletKAPITALSKO POVEZIVANJE
bullet 

 

bullet STRATEGIJA TRANSFORMACIJE ORGANIZACIJE - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA I VREDNOVANJE POSLOVA
bullet                               DMP/S_                
bullet                                               SEMINAR - PRAKTIKUM- 11-15h 
bulletSTRATEGIJA PODUZETNIČKE ORGANIZACIJE
bulletVOĐENJE ORGANIZACIJSKIH PROMJENA
bulletMETODIKA PROJEKTIRANJA ORGANIZACIJE
bulletORGANIZACIJSKA KULTURA
bulletRUKOVOĐENJE I ORGANIZACIJA PODUZEĆA
bulletPOSLOVNE DJELATNOSTI I ORGANIZACIJA RADA
bulletPRAVILA ZA PODUZETNIČKU ORGANIZACIJU
bulletORGANIZACIJSKE JEDINICE - PROFITNI CENTRI
bulletORGANIZACIJA PROJEKTNIH TIMOVA
bulletIZGRADNJA MODELA/REORGANIZACIJA UNUTRAŠNJE STRUKTURE PODUZEĆA

 

bulletMATERIJAL SEMINAR: 2/1 KNJIGE - 1/2 KNJIGE + SEMINARSKI MATERIJAL/USB/CD
bulletDALJINSKI PROGRAM KOMPLET - 3/5 KNJIGA
bullet 

 

bullet 

 

HRVOJE TADIN

 

 

 

EUROPSKA UNIJA

UNUTARNJE TRŽIŠTE

I POREZI

 

 

 

 

 

 

HITA

 

KRATKI PREGOVOR

 

         Knjiga EUROPSKA UNIJA - UNUTARNJE TRŽIŠTE I POREZI, nastala je kao rezultat autorovog dugogodišnjeg istraživačkog rada o zajedničkom unutarnjem tržištu EU-a, te predstavlja priručnik za brže i jednostavnije uključivanja Hrvatske u Europsku Uniju.

        Proces pridruživanja Hrvatske  Europskoj Unije u završnoj je fazi pa se može očekivati da će 1. srpnja 2013. g. Hrvatska biti punopravni član EU-a.

        Cilj knjige je da se primjenom znanja iz knjige korisnici/ poduzetnici lakše mogu uključiti na zajedničko unutarnje tržište EU-a, te se upoznati s poreznim sustavima u državama EU-a, s ciljem uspješnijeg poslovanja u državama članicama EU-a.

Knjiga je strukturirana  tako da se polazi od njezinog osnovnoga  cilja a to je omogućiti potencijalnim korisnicima  knjige da se što jednostavnije kroz samoučenje i interaktivnu podršku putem HITA-WEB-a obrade sadržaj pojedinog poglavlja u knjizi te ga na najbolji način primjene u vlastitoj praksi poslovanja s poduzećima i institucijama u državama članicama  EU.

Knjiga je podijeljena u deset poglavlja koja predstavljaju programski zaokruženu cjelinu za upoznavanje zajedničkog unutarnjeg tržišta Europske Unije u cilju povećanja konkurentske sposobnosti EU-a.

U poglavlju jedan knjige prikazan je proces nastanka i integracija u EU. U poglavlju dva prikazano je zajedničko unutarnje tržište EU-a.

U poglavlju tri obrađena je ekonomska i monetarna unija država članica  EU-a jer one imaju zajedničku valutu euro koja omogućuje jednostavnije poslovanje na zajedničkom unutarnjem tržištu EU-a za one države koje imaju euro kao svoju novčanu jedinicu. U poglavlju četiri prikazani su porezi u EU-u. Porezi u državama članicama EU-a su ključni za donošenje odluka u kojoj državi EU-a poslovati i na koji pravno-organizacijski način.

 U poglavlju pet prikazana je porezna harmonizacija koja  je u početnoj fazi pa se još uvijek mogu koristiti strategije poslovanja na zajedničkom tržištu EU-a, koje mogu maksimizirati dobit poduzeća. Regionalna porezna konkurencija prikazana je u poglavlju šest kao moguća pretpostavka za međunarodno porezno planiranje.         Poglavlje sedam sadrži međunarodne transferne cijene s kojima se susreću  povezana poduzeća u više država EU-a i transnacionalne korporacije. U poglavlju osam prikazano je međunarodno porezno planiranje koje ima za cilj smanjivanje ukupnog poreznog opterećenja za poduzeća/ transnacionalne korporacije.

U poglavlju devet navedene su sve države članice EU-a sa svojim nekim osnovnim podacima važnim za poslovanje poduzeća na zajedničkom unutarnjem tržištu EU-a. U poglavlju deset nalazi se i kratki pojmovnik EU-a i ekonomije.

PRODAJNA CIJENA KNJIGE IZNOSI 399 kn sa PDV-om.

 

DALJINSKI PROGRAMI - KNJIGE 

bullet 
bullet1. PROJEKTNI MENADŽMENT-VREDNOVANJE RADA I NAGRAĐIVANJE UČINKA
bullet2. PODUZETNIČKA ORGANIZACIJA-MODELIRANJE USPJEŠNOG PODUZEĆA
bullet3. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA - VREDNOVANJE RADA
bullet4. EKONOMSKA POLITIKA I PODUZETNIŠTVO
bullet5. PLAĆE I STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE
bullet6. PODUZETNIČKI MENADŽMENT
bullet7. MENADŽMENT - PROGRAM ZA RUKOVODITELJE
bullet8. RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE
bullet9. FINANCIJE ZA PODUZETNIKE/MENADŽERE
bullet10.RADNIČKO DIONIČARSTVO-PODUZETNIŠTVO ZAPOSLENIKA
bullet11.RUKOVOĐENJE UMIJEĆE USPJEHA
bullet12.DIONIČKO DRUŠTVO-KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
bullet13.DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU-UPRAVLJANJEU-
bullet14.EUROPSKA UNIJA-UNUTARNJE TRŽIŠTE I POREZI
bullet 

 

HRT OTVORENA SRIJEDA 23.05.2012 - INTERVJU HRVOJE TADIN: RADNIČKO DIONIČARSTVO - EU

bullet 
bulletSTRATEŠKO MENADŽERSKO UPRAVLJANJE
bulletPROJEKTNI EUROPSKI MENADŽMENT-UNUTARNJE TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE I HRVATSKA
bullet__________________DMP/S          
bullet          KONFERENCIJA - PROGRAMSKI SEMINAR -  11-15h.
bullet STRATEŠKO MENADŽERSKO UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE
bullet UNUTARNJE TRŽIŠTE DRŽAVA EU I POSLOVANJE U EUROZONI
bullet KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U DRŽAVAMA EU
bulletMEĐUNARODNO OPOREZIVANJE U DRŽAVAMA EU
bulletTRANSFERNE CIJENE ZA POVEZANA PODUZEĆA U EU/HRVATSKA
bulletFINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U EU
bulletPLAĆE I NAGRAĐIVANJE U DRŽAVAMA EU
bulletTRANSNACIONALNE KOMPANIJE U EU
bullet 
bulletMATERIJAL: DALJINSKI KOMPLET - KNJIGA EUROPSKA UNIJA-UNUTARNJE TRŽIŠTE I POREZI - ČLANSTVO KLUB KNJIGE -KORIŠTENJE IZ KNJIŽNICE
bulletKNJIGE: EUROPSKA UNIJA-REFORMA EU. UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA, SMJERNICE ZA TRANSFERNE CIJENE, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U EU
bullet  + PROGRAMSKI-SEMINARSKI MATERIJAL - KNJIGA REGISTAR
bullet 
bullet 
bullet 
bullet 
bulletREDOSLJED  KONZALTING SEMINARA I DATUMI MOGU SE PRILAGODITI IZBORU TVRTKE U SEMINARSKOM CIKLUSU - 2-3 DANA
bullet 
bullet 
bullet           

 

DALJINSKI MENADŽMENT - SEMINARSKI PROGRAM

2013.g - (DMP/S)

1. RUKOVOĐENJE I VOĐENJE ZA VISOKU UČINKOVITOST / PODUZETNIČKI MENADŽMENT

2. PODUZETNIČKA ORGANIZACIJA ZA EU

3. FINANCIJSKI MENADŽMENT ZA PODUZETNIKE1.

 

4. NAGRAĐIVANJE I MODELI STIMULATIVNIH PLAĆA

 

5. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA I VREDNOVANJE POSLOVA

6. ORGANIZIRANO RADNIČKO DIONIČARSTVO-HRVATSKI ESOP PROGRAM

7. EUROPSKA UNIJA-STRATEGIJE ZA KONKURENTNOST NA ZAJEDNIČKOM UNUTARNJEM TRŽIŠTU

 
bullet 
bullet 
bullet 
bullet RESTRUKTURIRANJE ZA ORGANIZACIJSKO POVEĆANJE KONKURENTNOSTI ZA EU  -DMP/S.
bullet  I-II-III    DMP/S_                                    
bullet                                               SEMINAR - PRAKTIKUM- 11-15h 
bulletSTRATEGIJE RESTRUKTURIRANJA
bulletRUKOVOĐENJE I VOĐENJE
bulletPOSLOVNE DJELATNOSTI I ORGANIZACIJA RADA
bulletTRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE ZA PROMJENE
bulletORGANIZACIJSKA UČINKOVITOST I PRODUKTIVNOST
bulletSTRATEGIJA I PROJEKTI U PODUZEĆIMA
bulletINFORMACIJE,PODACI I KOMUNIKACIJE MEĐU PC /ODJELIMA
bulletORGANIZACIJSKE JEDINICE I INTERNO TRŽIŠTE
bulletORGANIZACIJA SEKTORA/ODJELA I PROFITNIH CENTARA
bulletVOĐENJE ORGANIZACIJSKIH PROMJENA MEĐU ODJELIMA -PC
bulletORGANIZACIJSKE STRUKTURE S PROJEKTNIM TIMOVIMA
bulletPODUZETNIČKA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZA OSTVARIVANJE STRATEGIJA I CILJEVA 
bulletGRUPNI I TIMSKI RAD ZA ZAJEDNIČKO POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI
bulletMEĐUODJELNI PROJEKTNI TIMOVI
bullet 
bulletMATERIJAL:DALJINSKI KOMPLET - 1 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL/USB/CD
bulletKNJIGA: PODUZETNIČKA ORGANIZACIJA - MODELIRANJE USPJEŠNOG PODUZEĆA
bulletEUROPSKA UNIJA - UNUTARNJE TRŽIŠTE I POREZI

 

 

bulletPROJEKTI
bulletORGANIZIRANO  ZAPOSLENIČKO-RADNIČKO DIONIČARSTVO
bullet 
bullet 
bulletREGIONALNO ZAPOSLENIČKO DIONIČARSTVO
bullet - HRVATSKI ESOP PROGRAM  ZA  REGIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA  ZAPOŠLJAVANJA -INOVATIVNO PODUZETNIŠTVO-DMP/S
bulletKNJIGA: Radničko dioničarstvo-poduzetništvo zaposlenika
bullet 
bulletREGIONALNE STRATEGIJE PODUZETNIČKOG RAZVOJA
bulletSTRATEGIJA PODUZETNIŠTVA ZAPOSLENIKA
bulletZAPOSLENIČKO/RADNIČKO DIONIČARSTVO U SVIJETU I EUROPSKOJ UNIJI
bulletPRIVATIZACIJA - ZAPOSLENIČKO-RADNIČKO DIONIČARSTVO - TEMELJI ESOP PROGRAMA                              
bulletORGANIZIRANO RADNIČKO DIONIČARSTVO- HRVATSKI ESOP PROGRAMI
bulletFINANCIJSKE STRATEGIJE ZA ZAPOSLENIČKO DIONIČARSTVO-ESOP
bulletNADZORNI ODBORI ZA RADNIČKO DIONIČARSTVO
bulletMODELI ZA ZAPOSLENIČKO-RADNIČKO DIONIČARSTVO U HRVATSKOJ
bulletPOREZI - PROGRAMI RADNIČKO DIONIČRSTVO
bullet 
bulletMATERIJAL: 1 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL
bullet 
bulletPROJEKTNI MENADŽMENT-VOĐENJE,
bulletMOTIVACIJA I KOMUNIKACIJE,I-II-III - DMP
bullet                                                    SEMINAR - PRAKTIKUM -11-15h
bulletUPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE U PODUZEĆIMA
bulletRUKOVOĐENJE I VOĐENJE
bulletMOTIVACIJA PROJEKTNIH TIMOVA - VODITELJA-ČLANOVA
bulletPROJEKTNI MENADŽMENT
bulletPOSLOVNE KOMUNIKACIJE
bulletRUKOVODNE KOMUNIKACIJE
bulletKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE
bulletKOMUNIKACIJE I MOTIVACIJA PROJEKTNIH TIMOVA /ZAPOSLENIKA
bulletMJERENJE UČINKA PROJEKTNIH TIMOVA
bullet 
bulletRAZVOJ KARIJERE I PROMOCIJA ZAPOSLENIKA-DMP
bullet                                      DMP/S - SEMINAR - PRAKTIKUM - 11-15h
bulletPLANIRANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE
bulletSTRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA
bulletRAZVOJ I UPRAVLJANJE KARIJEROM
bulletPOVEZANOST RAZVOJA KARIJERE I OBRAZOVANJA
bulletUTVRĐIVANJE CILJEVA RAZVOJA KARIJERE
bulletKARIJERA RUKOVODITELJA I STRUČNJAKA
bulletPROGRAMI OBRAZOVANJA ZA KARIJERU
bulletPROMOCIJA I NAPREDOVANJE ZAPOSLENIKA
bullet 
bulletMATERIJAL: 1 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL

 

bullet 
bulletDMP/S* - DALJINSKI MENADŽMENT SEMINARSKI PROGRAM ZA TVRTKE-PODUZEĆA
bulletMM - MENADŽMENT MODULI - 1,2,3,4 - / MINI MBA/.
bullet /1 KONZALTING KNJIGA/MATERIJAL+3/7 KNJIGA+KONZALTING E-mail/Tel.
bullet 
bulletDALJINSKI PROGRAM-PROJEKTNI EUROPSKI MENADŽMENT-UNUTARNJE TRŽIŠTE EU I HRVATSKA /seminari -I,II,III.
bulletDALJINSKI KOMPLET KNJIGA/ (5) I MATERIJALI (1)  - CD / USB

 

bulletAkcijska PONUDA KNJIGA - KUPNJA 30  KNJIGA/e ZA MENADŽMENT PROGRAM, PODUZEĆU SE OMOGUĆUJE BESPLATAN JEDAN SEMINAR U PODUZEĆU (A-2/4h) ZA 5-9 OSOBA U 2-6MJ. - 2014g.

 

bullet STRATEGIJE REORGANIZACIJE PODUZEĆA - MODELIRANJE UNUTRAŠNJE  ORGANIZACIJSKE STRUKTURE PODUZEĆA S PROFITNIM CENTRIMA I PROJEKTNIM TIMOVIMA
bullet  I-II-III    DMP/S_                                   
bullet                                               SEMINAR - PRAKTIKUM- 15-18h 
bulletSTRATEGIJA PODUZETNIČKE ORGANIZACIJE
bulletVOĐENJE ORGANIZACIJSKIH PROMJENA
bulletMETODIKA PROJEKTIRANJA ORGANIZACIJE
bulletORGANIZACIJSKA KULTURA
bulletRUKOVOĐENJE I ORGANIZACIJA PODUZEĆA
bulletPOSLOVNE DJELATNOSTI I ORGANIZACIJA RADA
bulletPRAVILA ZA PODUZETNIČKU ORGANIZACIJU
bulletORGANIZACIJSKE JEDINICE - PROFITNI CENTRI
bulletORGANIZACIJA PROJEKTNIH TIMOVA
bulletIZGRADNJA MODELA/REORGANIZACIJA UNUTRAŠNJE STRUKTURE PODUZEĆA

MATERIJAL:DALJINSKI KOMPLET - 1/2 KNJIGE + SEMINARSKI MATERIJAL/USB/CD

bullet 
bullet 
bullet 
bullet 
bulletRUKOVODNE TEHNIKE, VOĐENJE, DELEGIRANJE I
bullet  MOTIVIRANJE  ZAPOSLENIKA         DMP/S      
bullet                                              SEMINAR - PRAKTIKUM - 11-15h
bulletSTRATEGIJA PODUZEĆA - NAGRAĐIVANJE
bulletORGANIZACIJA RADA I POSLOVNI PROCES.
bullet UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA RM
bullet VREDNOVANJE POSLOVA NA RADNIM MJESTIMA
bullet PROCJENE POSLOVA NA RADNIM MJESTIMA
bulletSTRATEGIJA PLAĆA. SUSTAVI PLAĆA I NAGRADA
bulletMODELI  NAGRAĐIVANJA
bulletKONTROLA, NADZOR I OCJENJIVANJE RADNOG UČINKA
bullet 
bulletMATERIJAL: 1/2 KNJIGE + SEMINARSKI MATERIJAL
bullet 
bullet 
bullet UPRAVLJANJE RADNIM UČINKOM  I 
bullet NAGRAĐIVANJE  RUKOVODITELJA - POSLOVOĐA/VODITELJA
bullet                                                      DPM-S     
bullet                                      SEMINAR-PRAKTIKUM -
bulletPLANIRANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA RADNOM USPJEŠNOŠĆU
bulletSTRATEGIJA  I POLITIKE NAGRAĐIVANJA
bulletCILJEVI I NAČELA NAGRAĐIVANJA - PLANIRANJE CILJEVA
bulletMODELI ZA NAGRAĐIVANJE RUKOVODITELJA-POSLOVOĐA
bulletMODELI ZA NAGRAĐIVANJE DIREKTORA-VODITELJA
bullet 
bulletMATERIJAL: DMPS - 3-5 KNJIGA + SEMINARSKI MATERIJAL
bullet 

 

bullet    
bullet 

 

EUROPSKA USPJEŠNOST ORGANIZACIJSKE SISTEMATIZACIJE, VREDNOVANJA POSLOVA I STIMULATIVNOG NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIKA-DMP/S

 
bulletEUROPSKA UNIJA - UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE HRVATSKE
bulletVOĐENJE I EUROPSKA ORGANIZACIJSKA KULTURA
bulletSTRATEGIJE PODUZEĆA I ORGANIZACIJSKI CILJEVI
bulletORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
bulletUSPJEŠNA SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
bulletVREDNOVANJE POSLOVA-RADNIH MJESTA
bulletMETODE VREDNOVANJA-PROCJENE POSLOVA
bulletRUKOVODNE KOMUNIKACIJE
bulletRUKOVODNA MOTIVACIJA ZA OSTVARENJE CILJEVA I UČINKA
bulletKOMUNIKACIJE ZA NAGRAĐIVANJE UČINKA
bullet STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJA UČINKA
bullet KRITERIJI I MJERILA ZA NAGRAĐIVANJE
bullet KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE UČINKA
bullet KOMUNIKACIJE U TIMU ZA OCJENJIVANJE RADA ZAPOSLENIKA
bullet TRANSPARENTNOST I TAJNOST PODATAKA ZA NAGRAĐIVANJE I OCJENJIVANJE RADA   ZAPOSLENIKA
bullet   
bulletMATERIJAL: 1/2 KNJIGE I KONFERENCIJSKI MATERIJAL
bulletMJESTO ODRŽAVANJA: ZAGREB - HOTEL
bullet            
bullet 
bullet ________________________________________     
bullet 
bullet 
bullet 
bulletDALJINSKI PROGRAM - PODUZETNIČKI MENADŽMENT - MINI MBA- PROGRAM - 2-6mj. - 9-12mj. KOMPLET KNJIGA I MATERIJALA  ISPORUČUJE SE OD  1.02.2014.
bullet  UPISI U DALJISKE KONZULTANTSKE PROGRAME MENADŽMENTA ZA PODUZEĆA - OD 1.02.-30.04.2013. -10.09.-10.11.2014.

    

bulletDMP-S -EMBA - DALJINSKI MENADŽMENT PROGRAMI- SEMINARA ZA ČLANOVE MENADŽMENT KLUBA/TVRTKE
bullet ___________________________                                                                                                                         

 HITA-ACADEMY-DALJINSKI SEMINARI - PROGRAM

bullet UPRAVLJANJE RADNIM UČINKOM ZAPOSLENIKA -MENADŽERA - 4/06
bullet 
bullet RADNIČKO DIONIČARSTVO-HRVATSKI ESOP PROGRAM - 4 - 6
bullet 
bullet PLAĆE I MODELI STIMULATIVNOG NAGRAĐIVANJA
bullet 
bullet RAZVOJ ORGANIZACIJE-PODUZEĆA - 4-6
bullet 
bullet FINANCIJSKI MENADŽMENT - 5-6
bullet 
bulletRUKOVOĐENJE I VOĐENJE - 5-6
bullet

 SADRŽAJ: KNJIGA-REGISTAR -KONZALTING KNJIGA -TEKST PREDAVANJA- SLIKE PREDAVANJA-SLAJDOVI - 35-66

                                                                                                   

bullet+ SVIM POLAZNICIMA MENADŽMENT DIREKTORSKOG PROGRAMA-MINI MBA
bulletČLANSTVO U HITA - KLUBU KNJIGE ZA 2014g.
bullet 
bulletMENADŽMENT TEMELJNE TEHNIKE - DALJINSKI MENADŽMENT PROGRAMI - BUDŽETIRANJE- ORGANIZACIJA-NAGRAĐIVANJE- FINANCIJE- KONTROLING - KOMUNIKACIJE - RAČUNOVODSTVO-RADNIČKO DIONIČARSTVO
bullet 
bulletHITA-KLUB KNJIGE-2013g.- TVRTKE - ORGANIZACIJE - ZAPOSLENICI
bulletHITA-MENADŽMENT KLUB-2013g.- DIREKTORI - IZVRŠNI DIREKTORI-NO
bulletHITA-PODUZETNIČKI KLUB-2013g.- PODUZETNICI - OBRTNICI
bulletKLUB KNJIGE - ČLANSTVO SE STJEČE KUPNJOM  KOMPLETA KNJIGA/KNJIGA U VRIJEDNOSTI OD 500-1500 kn

       INTERNET PRODAJA - 20-40% POPUSTA - ČLANOVI PROGRAMA HITA-ACADEMY

 

bullet INTERNET KUPNJA KNJIGA - PONUDA ZA DMP

 

bulletUPIS U KLUB KNJIGE ZA 2014.
bullet 
bulletUPIS U MENADŽMENT KLUB ZA 2014.

 

PROJEKTNI MENADŽMENT-VREDNOVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA UČINKA, 204 str., tvrdi uvez/meki uvez, autor - Hrvoje Tadin

EKONOMSKA POLITIKA I PODUZETNIŠTVO, II izmjenjeno i dopunjeno izdanje  202 str., tvrdi uvez/meki uvez, autor - Gordan Družić

PODUZETNIČKA ORGANIZACIJA-MODELIRANJE USPJEŠNOG PODUZEĆA 

PLAĆE I STIMULATIVNO NAGRAĐIVANJE

FINANCIJE ZA PODUZETNIKE I MENADŽERE NEFINANCIJAŠE

PODUZETNIČKI MENADŽMENT

RUKOVOĐENJE- UMIJEĆE USPJEHA

MENADŽMENT - PROGRAM ZA RUKOVODITELJE

RADNIČKO DIONIČARSTVO - PODUZETNIŠTVO ZAPOSLENIKA,  234 stranice, tvrdi uvez/meki uvez,        autor - Hrvoje Tadin

 

HITA-ACADEMY - MBA-EMBA-PMBA-PM-MENADŽMENT PROGRAMI - PREGLED MJESEČNIH KONZALTING SEMINARA HITA - 1-12mj. - 2014 g
HITA-ACADEMY- MBA-EMBA-PMBA-PM- MANAGEMENT PROGRAM OF SEMINARS - 2014.

Informacije vezane za HITA-ACADEMY konzalting menadžment daljinske programe-seminare koje održava HITA u 2014g. Nazivi - teme konzalting seminara i detaljne informacije sa planiranim datumima,  vremenom održavanja i konzultantima- predavačima.

DETAILED INFORMATION ABOUT HITA-ACADEMY - EMBA-PMBA-MANAGEMENT SEMINARS - PROGRAM

                              _________________________________________

bullet NASLOVI MENADŽMENT TEMA  - za izbor daljinskog programa za poduzeća-organizacije-upravu-udruge-institucije.

MENADŽMENT DIREKTORSKI PROGRAM - MINI MBA- CERTIFIKAT BUSINESS ADMINISTRATIONS-CBA

MENADŽMENT PODUZETNIČKI PROGRAM - MINI MBA-PODUZETNIŠTVO

MENADŽMENT FINANCIJSKI PROGRAM - MINI MBA- FINANCIJE

CERTIFIKAT/I ZA PROGRAMSKO-STRUČNU UČINKOVITOST ZA RADNO MJESTO-PROJEKTNI TIM

MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA - CERTIFIKAT ZA NAGRAĐIVANJE-PLAĆE

 STATEŠKI MENADŽMENT - POLITIKA CIJENA  - CERTIFIKAT UPRAVLJANJE CIJENAMA

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE- UPRAVA - NADZORNI/UPRAVNI ODBORI

 RADNIČKO - ZAPOSLENIČKO DIONIČARSTVO - ORGANIZIRANO RADNIČKO DIONIČARSTVO - HRVATSKI  ESOP PROGRAMI

PROJEKTNI MENADŽMENT - INVESTICIJE - RESTRUKTURIRANJE - NAGRAĐIVANJE - FINANCIJE-CERTIFIKAT PROJEKTNI MENADŽMENT

HITA - DALJINSKA KONZALTING MENADŽMENT POSLOVNA ŠKOLA - CERTIFIKAT BUSINESS ADMINISTRATION - CBA
HITA - DISTANCE CONSULTING BUSINESS SCHOOL

20 godina tradicije i kvalitete u menadžment poslovnom obrazovanju i savjetovanju
20 years of tradition and quality in  management business education and consulting

bulletDALJINSKI PROGRAM MENADŽMENT TEMELJNE TEHNIKE
bulletDALJINSKI PROJEKTNI MENADŽMENTPROGRAM
bulletDALJINSKI PROGRAM FINANCIJSKI MENADŽMENT
bulletDALJINSKI MINI MBA TRENING STUDIJSKI PROGRAM
bulletDALJINSKI MBA STUDIJSKI PROGRAM ZA UPRAVU-DIREKTORE
bulletMENADŽMENT - PODUZETNIŠTVO - VEČERNJI PROGRAMI
bulletMENADŽMENT SENIOR PROGRAMI PODUZETNIK/MENADŽER ZA STARIJE OD 40-50-60g.

Informacije o multimedijskom daljinskom neformalnom STUDIJU PODUZETNIŠTVA I MANAGEMENTA, programima za usavršavanje menadžera-rukovoditelja - DVD - WEB.
Information about private HITA electronic management academy - DVD-WEB.

HITA WEB KNJIŽARA/ KNJIŽNICA
HITA WEB BOOKSTORE
     

HITA - WEB  knjižara.-  samo za polaznike Daljinskih menadžment programa - Klub knjige .
    Svi zainteresirani mogu pronaći pripadajuće naslove knjiga - DVD - iz poduzetništva i managementa, financija, ekonomije, te ih naručiti po uvjetima za članove kluba knjige HITA MANAGEMENT ACADEMY

bulletHITA-MENADŽMENT KLUB-2014g.-DIREKTORI-IZVRŠNI DIREKTORI
bulletHITA-KLUB KNJIGE-2014.- TVRTKE -OBRTNICI-PODUZETNICI-STUDENTI

KONZALTING KNJIGE - KNJIGE REGISTAR - DVD-i za daljinske programe

PROJEKTNI MENADŽMENT ZA VREDNOVANJA RADA I NAGRAĐIVANJE UČINKA- DVD

 

MENADŽMENT MARKETING - DPM - ZR/F/

PODUZETNIČKI RADNI MENADŽMENT ZA NAGRAĐIVANJE UČINKA - ZR/F/

PROMO - KIT - Knjiga registar - Organizacijska uputa za godišnji plan promocijskih aktivnosti i provedbenih dokumenata

bulletSTRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA ZA KONKURENTNOST U EU

UVJERENJE - CERTIFIKAT - HITA ZA  MENADŽERE - RUKOVODITELJE - MENADŽMENT SAVJETNIKE - NADZORNE/UPRAVNE ODBORE

PROGRAM LIDER -  UVJERENJE- CERTIFIKAT - MINI MBA PROGRAM

PROGRAM ZA NADZORNE ODBORE - UVJERENJE /CERTIFIKAT ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA/UPRAVNIH

PREDAVANJA MENADŽMENTA - DALJINSKOG STUDIJA - PRIPREMNI PROGRAMI
LECTURES
- HITA-ACADEMY

TEKSTOVI - ČLANCI - MENADŽMENT STUDIJE SLUČAJA za Predavanja polaznika- Daljinskih programa POSLOVNE ŠKOLE -  MANAGEMENT AKADEMIJE .  (potrebna lozinka)

HITA ACADEMY MANAGEMENT DISTANCE BUSINESS SCHOOL lectures - main page.

ČASOPIS PODUZETNIŠTVO - ENTEPRENEURSHIP

Časopis PODUZETNIŠTVO elektronsko izdanje na WEB-u za polaznike konzalting daljinskih studijskih     programa - seminara - tečaja  menadžmenta i poduzetništva. / brojevi 1-26 /

DVD - ČASOPIS PODUZETNIŠTVO / teme/ ZA POLAZNIKE DALJINSKIH PROGRAMA MENADŽMENTA

HITA  MEDIA CENTAR - programi za projektni menadžment konzalting

DVD-i za daljinske programe- MBA/mini MBA - MENADŽMENT -1/5, RUKOVOĐENJE-1/5 ORGANIZACIJA, MENADŽMENT VREDNOVANJA RADA I NAGRAĐIVANJE UČINKA, PLAĆE I NAGRADE U PRODAJI, MENADŽMENT UGOVARANJA, MENADŽMENT RADNIČKOG DIONIČARSTVA-ESOP, FINANCIJSKE TEHNIKE , RAČUNOVODSTVO, INVESTICIJSKI MENADŽMENT, POREZNO PLANIRANJE, JAVNA DIONIČKA DRUŠTVA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,

DVD - MENADŽMENT/PODUZETNIČKE TEHNIKE ZA SVAKOG POLAZNIKA EMBA-CBA - MENADŽMENT PROGRAMA

KOMENTARI - STRUČNA MIŠLJENJA - WEB VJEŽBE

Komentari konzultanata - profesora - autora - novinara - političara

HITA  - EU PROGRAMI

Programi projekata, seminara, okruglih stolova-znanstvenih skupova za povečanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, učinkovitosti državnih poduzeća i institucija u skladu sa uvjetima-standardima tržišta EU

 

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. - brokerska kuća - ZAGREB, Palmotićeva 2.

Informacije o posredovanju u kupoprodaji vrijednosnih papira. ZAGREB:Tel.4807 750, Fax:4807 770, PODRUŽNICE- SPLIT , Velebitska 27, Tel: 021/542800, Fax:021/542820, • DUBROVNIK, Vukovarska 26, Tel:021/357500, Fax:020/357350, • OSIJEK, Trg Lava Mirskog 2, Tel: 031/204600.

HRVATSKA UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA - CROCA-HUPS

PROGRAMI - NORMATIVI - CJENICI - KODEKS - KNJIŽNICA - Registar savjetnika za Menadžment -Poduzetništvo 

HUPS , GRADA VUKOVARA 3, ZAGREB - TEL.: 3096888 / Predsjednik - 098/454995, Tajnik  - 098/621629

SAVJETNIČKI PROGRAM - TEME.

CIJENE I NORMATIVI RADA SAVJETODAVNIH USLUGA ZA ČLANOVE HUPS-a

METODOLOGIJA SAVJETODAVNOG RADA ZA MALA PODUZEĆA 

METODOLOGIJA SAVJETODAVNOG RADA ZA VELIKA PODUZEĆA 

INVESTICIJSKA ULAGANJA- REGIONALNI PODUZETNIČKI PROJEKTI ZA PODUZETNIKE 

ZBORNICI ZA DMP - TRIBINE - FORUMI - KONFERENCIJE -  2006 - 2013

bullet

KONFERENCIJA - STRATEGIJE I MODELI NAGRAĐIVANJE I PLAĆANJE RADNOG UČINKA  - ZBORNIK RADOVA

bullet

NAGRAĐIVANJE I PLAĆANJE RADNOG UČINKA U PRODAJI - KONFERENCIJA -  - ZBORNIK RADOVA

bullet

11. FORUM RADA - STRATEŠKI RAZVOJ KARIJERA VODEĆIH RUKOVODITELJA I STRUČNJAKA - ZBORNIK RADOVA

bullet

10. FORUM RADA - STRATEŠKI MENADŽMENT LJP ZA KONKURENTNOST U EU - INTERLIBER - ZBORNIK

bullet

INVESTICIJE I ULAGANJE U DIONICE - DIONICE NA BURZI - PORTFELJI - FORUM FINANCIJE - ZBORNIK.

 

POTRAL - HITA - ACADEMY

Telefon
+385 1 3096888, 3096889
       Mobitel: 098 454 995,  - SMS komunikacija
Tel/Fax
       +385 1 3096 889
 
E-mail
Informacije/DMP: hita@hita-academy.com
 
Konzalting - informacije (1-12/14) - HITA  - PONEDJELJAK- UTORAK - ČETVRTAK- 7-14h,
                                     DMP - SAVJETNIK -  HRVOJE TADIN - SRIJEDA- PETAK - 9-12h             
 
 HITA - DMP - Tel: 3096888 / 098 454995
                                                            
 
 
KONTAKT PODACI
HITA  d.o.o.
ULICA GRADA VUKOVARA 3, ZAGREB, CROATIA, EUROPA
OIB - 63437070465
         Račun za uplatu - seminara- knjiga-DMP: RB -IBAN HR13 2484008 1101171663
 

 
Send mail to hita@hita-academy.com with28.03.2012 questions or comments about this web site....
Copyright © 2006 HITA MANAGEMENT ACADEMY
Zadnja promjena / Last modified:  28.03.2012